STAND PERIODEKAMPIOENSCHAP 2008-2009
  Totaal Wed  1 Wed  2 Wed  3 Wed  4 Wed  5 Wed  6
1 Leuvelink Hennie      12085 3865 3852 4368      
2 Schutte Jan          11964 3689 4448 3827      
3 Brockotter Henk    11710 4039 3996 3675      
4 Wessels Harrie 11531 3786 3870 3875      
5 Nijrolder Jan 11319 3741 3399 4179      
6 Niks Jan                11237 3999 3570 3668      
7 Firing Martin              11133 3264 4018 3851      
8 Maatman Bart 11068 3536 3701 3831      
9 Woertman Jan 10992 4150 3220 3622      
10 Meeboer Annie       10984 3021 3980 3983      
11 Winkler Cornelis 10791 3917 3782 3092      
12 Daanen Wim 10703 3804 3288 3611      
13 Penterman Willy 10431 3128 3693 3610      
14 Ziemerink Johan 10029 3171 3132 3726      
15 Helmers Henk        9977 3326 3610 3041      
16 Bussink Hans 9518 3649 2768 3101      
17 Braak te Coen 8311 4438 0 3873      
18 Vogt te Theo 8072 0 3607 4465      
19 Firing Appie 7945 0 3857 4088      
20 Ditzel Henk 7579 0 3730 3849      
21 Heutinck Henk 7510 3829 3681 0      
22 Tomassen Ed 7510 3681 0 3829      
23 Meegen vam Joop 6914 3447 3467 0      
24 Hartemink Gerrit 6612 0 3696 2916      
25 Heutinck Jan 3704 0 3704 0      
26 Stortelder Jan 3477 0 3477 0      
27 Tijink Wim 0            
28 Rothman Derk 0            
 
EIBERGSE KAART CLUB SEIZOEN 2008-2009
  Totaal Wed  1 Wed  2 Wed  3 Wed  4 Wed  5 Wed  6 Wed  7 Wed  8 Wed  9 Wed 10 Wed 11 Wed 12
1 Vogt Theo te 32591 4103 4486 0 3642 3859 0 0 4242 4038 0 4087 4134
2 Nijrolder Jan 32121 0 3784 0 0 3991 0 4274 3899 4297 3736 4291 3849
3 Leuvelink Hennie      32072 3987 4043 4008 4094 0 4278 0 0 0 3603 3970 4089
4 Meegen Joop van 31768 3874 3948 0 4287 4141 3847 3907 0 3955 3809 0 0
5 Braak te Coen        31422 3524 3725 3688 0 4177 0 4071 4235 4234 0 3768 0
6 Schutte Jan          31347 0 0 0 3981 3759 3537 3907 3955 0 3959 4221 4028
7 Ziemerink Johan      31220 0 0 3797 3984 3925 4273 3851 3661 4087 3642 0 0
8 Wessels Harrie 30807 4095 3835 3716 3805 0 0 3763 3725 0 3944 3924 0
9 Meeboer Annie       30563 3785 3620 0 4097 0 0 0 3822 4016 3562 3782 3879
10 Niks Jan                30468 0 0 3726 3687 0 4003 3892 3609 3908 3762 0 3881
11 Heutinck Jan 30435 0 3628 3668 3822 3927 0 3676 4161 0 0 3828 3725
12 Maatman Bart 30355 3815 0 3769 3535 0 3836 4106 4096 0 3569 0 3629
13 Penterman Willy 30212 3541 3494 4077 4150 3819 3972 0 0 0 0 3420 3739
14 Firing Martin 30114 3865 3617 3616 3739 0 3551 0 0 3795 0 3644 4287
15 Brockotter Henk    29884 3533 0 3822 0 3519 0 4025 3583 3534 3986 0 3882
16 Helmers Henk        29881 3696 3477 3601 3699 0 3816 0 3550 0 3572 4470 0
17 Ditzel Henk 29294 3647 3971 3966 3575 0 4055 0 3354 0 3357 0 3369
18 Stortelder Jan 29278 3401 3707 3793 0 0 4052 3573 0 3512 3620 0 3620
19 Woertman Jan 28955 0 0 3502 0 3567 3516 3580 3702 3634 0 3461 3993
20 Hartemink Gerrit 28922 3982 3457 0 3626 3343 4178 3306 3288 0 3742 0 0
21 Winkler Cornelis 27972 3346 0 0 3227 0 3433 3509 3591 3821 0 3616 3429
22 Exterkate Harrie  26362 3861 3354 0 0 4563 3654 3075 4289 0 3566 0 0
23 Heutinck Henk 25350 0 0 3863 3681 0 0 3872 3169 3743 0 3732 3290
24 Firing Appie 18705 3685 3820 3790 3456 0 0 0 3954 0 0 0 0
25 Tijink Wim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rothman Derk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  

 

Een stukje geschiedenis:

Oprichtingsdatum Eibergse Kaart Club: 14 oktober 1957.

De oprichters van de vereniging waren: Jan Bats, G. Temmink, Jan Schaperclaus, G. Nijland en Johan Simmelink.

Van de oprichtingsvergadering staat verder niets op papier. Schijnbaar was alles in het begin nog niet zo goed op orde.

Vanaf de ledenvergadering op 13 oktober 1959 in zaal H.J. Bats zijn er wel notulen e.d. Er waren toen welgeteld vier bestuursleden en vijf leden aanwezig. Er was in het financieel verslag te zien dat er toen een batig saldo was van f.157,26.  In 1959 was Jan Maatman voorzitter, G.J. de Groot secretaris en H.J. Tijink penningmeester. Voor het houden van een jaarlijkse feestavond werd een bedrag van C 0,50 per maand vastgesteld.

In 1964 was de vereniging bijna failliet. De leden besloten toen echter toch om door te gaan en toen kwam er een nieuw bestuur met J. Frit voorzitter Lodeweegs penningmeester en Jan Maatman secretaris. De contributie werd verhoogd van f.0,50 naar f.1,00 per maand.

Daarna een duistere periode van waar niets van bekend is. Van 1965 tot en met 1970 zijn er geen notulen te vinden.

Vanaf 25 april 1971 zijn er weer notulen aanwezig. Voorzitter toen was Jan Tank voorzitter, Derk Rothman secretaris en Johan Simmelink penningmeester. In kas was er toen f.664,93.

Opvallend was echter wel in die jaren dat er heel wat personen niet werden geaccepteerd als lid van EKC.

Op 14 september 1975 waren 24 leden aanwezig. Dit is een behoorlijk aantal als men weet dat men niet meer dan 32 leden wilde hebben.

22 mei 1981: Op deze vergadering kwamen er grote problemen betreffende het aannemen van nieuwe leden. Omdat men er niet uitkwam bedankte Jan Tank als voorzitter en lid en Jos Nefkes als lid.

Op 11 juni 1981: werd er een extra vergadering belegd. In deze vergadering werd alles weer gladgestreken en de bedankjes werden weer ongedaan gemaakt.

2 mei 1982: In kas was er toen f. 2991,32.

Op 3 september 1982 werd een feestavond gehouden ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Johan Simmelink was toen ongeveer 20 jaar penningmeester geweest en werd daarom benoemd tot erelid van de vereniging. De voorzitter Jan Tank werd toen tot lid van verdienste benoemd.

1 mei 1983:  Bij het begin van deze vergadering werd er stil gestaan bij het overlijden van het erelid  Johan Simmelink. Hendrik Jan Tijink kreeg een speldje van EKC omdat hij 25 jaar lid was van de vereniging. Het ledenaantal bedroeg toen 41.

29 juni 1986:  In deze vergadering bleek dat het duister jaar was voor de vereniging. Het penningmeesterschap werd met onmiddellijke ingang tijdelijk overgenomen door de secretaris Derk Rothman. Deze kreeg dus tijdelijk een dubbele functie. De oude penningmeester werd door het bestuur niet herkiesbaar gesteld door problemen met de kas.

29 mei 1988: In deze vergadering werd Martin Firing gekozen tot nieuwe voorzitter.

9 juli 1995: In deze jaarvergadering kreeg EKC de eerste vrouw in het bestuur en wel Annie Meeboer. Zij nam de functie van penningmeester over van Harrie Averdijk.

12 juli 1998: Tijdens deze vergadering werd  ons lid Derk Rothman na goedkeuring van de leden benoemd tot erelid van de vereniging EKC.

9 juni 2002:  In kas € 1816,12. Dit waren voor de eerste keer in Euro’s. Henk Heutinck werd benoemd tot nieuwe secretaris van de vereniging.

8 juni 2007:  In kas was nu € 3447,66. Dit was heel belangrijk voor de feestmiddag waar we nu op 13 oktober 2007 aanwezig zijn met zijn allen.

Als voorzitter van de vereniging EKC  heb ik over de laatste 20 jaar weinig meer te melden. In die tijd heeft de vereniging een heel rustig leventje geleefd en dit vooral doordat de leden geen moeilijkheden hadden met het functioneren van het bestuur.

De vereniging kon niet zo zijn zonder de steun van Wim en Trees Tijink. Namens de gehele vereniging wil ik jullie beiden hartelijk bedanken voor wat jullie altijd gedaan hebben als sponsor van o.a de open kaartavonden en de laatste jaren van de bekende kaartmarathon. Bovendien voelen we ons zeer thuis en dat is al zolang de vereniging bestaat en we zijn er toch wel een beetje trots dat wij als kaartclub de oudste vereniging zijn in dit huis en dat gedurende de totale 50 jaar.

Verder wil ik mijn mede bestuursleden ook nog hartelijk danken voor hun goede werk dat ze doen en de grote inzet. Ik hoop, dat we dit nog een tijdje kunnen voortzetten en dat is dan ook in het belang van de club.

De voorzitter: Martin Firing

Gerrit Hartemink  25 jaar lid  ontvangt een tinnen bord.

Coen te Braak 49 jaar lid en wordt benoemd tot erelid van de vereniging EKC.

Alle leden ontvangen een Parker pen met inscriptie.

1 minuut stilte voor alle overleden leden van de kaartclub in 50 jaar.